telefon-icon(0256) 618 00 79 ust-bar-icon email-icon İLETİŞİM FORMU

English Dutch French German Italian Spanish Turkish

Kişisel Verileri Kullanma ve İşletme Politikası

MELİSSA APART TUR. İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ

(HOTEL GOLDENDAY WINGS)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

“Melissa Apart Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti (Hotel Goldenday Wıngs)”, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi ve aktarılması sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

VERİ SORUMLUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Melissa Apart Turizm İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti (Hotel Goldenday Wıngs)” tarafından aşağıda açıklanacak kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Müşterilerimize Ait Veriler

 • Otelde konaklama yapan müşterilerimizin kimlik bilgileri (T.C kimlik/pasaport numarası/doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, ana-baba adı, medeni hali, cinsiyeti ve kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler)
 • Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde Finansal Bilgiler; Müşterilerimizin kredi kartı bilgilerinin otelin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yürütülmektedir.
 • Fiziksel Mekan Güvenliği:Otelimizde bulunan güvenlik kameraları ile kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla görüntü kayıtları alınmaktadır.
 • Sağlık Bilgileri (COVİD 19 sebebiyle ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması)Otelimizde sürdürülen faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Mekanın güvenliğinin sağlanması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

  Ziyaretçilerimize Ait Veriler;

  • Kimlik Bilgileri : Ad soyad
  • İletişim Bilgileri : Telefon numarası
  • Fiziksel Mekan Güvenliği:Otelimizde bulunan güvenlik kameraları ile kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla görüntü kayıtları alınmaktadır.
  • Sağlık Bilgileri (COVİD 19 sebebiyle ateş ölçümü)Otelimizde sürdürülen faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Mekanın güvenliğinin sağlanması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

   Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi : KVKK’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmek adına kişilerin özel verilerini ancak ilgili kişinin rızasını alarak ve sadece toplanma amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

   KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

   Bahsi geçen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5.maddesinin 2.fıkrasının;

   (a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi

   (b)Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

   (c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

   (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

   (d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

   (e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

   (f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   sebebiyle işlenmektedir.

   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

   İşbu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında formlar, web sitesi, güvenlik kameraları ya da bilgisayar programları aracılığıyla kısmen otomatik veya otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

   GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ İLKESİ

   İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Melissa Apart Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti (Hotel Goldenday Wıngs)”deki verileri gizlidir. Hiç kimse, bu verileri sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz veya iş amaçları dışında kullanamaz. İlgili kişilerin kişisel veriler gizlidir ve “Melissa Apart Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti (Hotel Goldenday Wıngs)” bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler erişim sağlayabilir. Toplanan verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, korunması ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Hukuka uygun olarak kişisel verilerin paylaşılması gerektiği taktirde paylaşılan şirketlerden de verileri koruması Şirketimizce talep edilir.

   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

   1. ŞİRKET’in iş ortaklarına, tedarikçilerine,
   2. Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara,
   3. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciiler ve yasal merciilere,

   aktarılabilecektir.

   İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

   KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

   MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

   1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   2. e) 7 nci maddede öngölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

   haklarına sahiptir.

   Yapılacak başvurularda;

   1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
   2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların için T.C kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
   3. Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresinizin,
   4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
   5. Talep konunuzun,

   bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ SÜRELER

   İşlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

   Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

   Yazılı Başvuru için adres: Türkmen Mah. Hasan Reis Bulvarı No:15 Kuşadası/AYDIN

   E-posta : info@melissaaparts.com

   Telefon : 0256 618 00 79

   HOTEL GOLDENDAY WINGS BAŞVURU FORMU

   Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.